De Wet Private Kwaliteitsborging: op een andere manier samenwerken aan kwaliteit

De nieuwe Wet Private Kwaliteitsborging komt eraan. Het wetsvoorstel is aangenomen in de Tweede Kamer en ligt inmiddels in de Eerste Kamer. Vanaf begin 2018 wordt het stapsgewijs ingevoerd. Morgo Folietechniek is er klaar voor!

Wet Private Kwaliteitsborging: wat houdt dat in?

De wet Private Kwaliteitsborging (WPK) is een stelsel van kwaliteitseisen en kwaliteitsprocedures waarmee betrokken partijen vooraf kunnen aantonen dat een bouwproject bij oplevering een afgesproken kwaliteitsniveau heeft. Doel van het nieuwe stelsel is de positie van particuliere en zakelijke opdrachtgevers te versterken, zodat de posities van opdrachtgevers enerzijds en de bouwende partijen anderzijds evenwichtiger worden.

Wat verandert er voor opdrachtgevers, aannemers en leveranciers?

Deze nieuwe wet gaat ervoor zorgen dat het accent bij een bouwproject verschuift. Niet langer ligt het accent op het verkrijgen van de juiste bouwvergunningen. Belangrijker wordt het dat aannemers en onderaannemers bij de oplevering van bouwprojecten aantonen dat zij de kwaliteit hebben geleverd die is afgesproken en dat het gebouw voldoet aan alle regelgeving en het Bouwbesluit. Kan dat niet worden aangetoond, dan wordt het project niet opgeleverd, met alle gevolgen van dien. De opdrachtgever heeft in de toekomst meer mogelijkheden om in dergelijke situaties te zorgen dat de aannemer de afgesproken kwaliteit vervolgens alsnog realiseert.

De impact van de nieuwe kwaliteitsborging op de bouw

Welke impact heeft de nieuwe wetgeving op de bouw in de praktijk? Hoe zorgt de bouw dat het eindresultaat altijd voldoet aan vooraf gestelde kwaliteitseisen? En hoe kunnen zij achteraf kwaliteit eenvoudig aantonen? Wat betekent dit voor bouwbedrijven, onderaannemers, producenten en leveranciers?

Voor alle partijen die betrokken zijn bij bouwprojecten, wordt het belangrijk om de risico’s tijdens de ontwerpfase en de bouwfase goed in kaart te brengen, te managen en de kwaliteit op deelaspecten tussentijds aan te tonen.

Die kwaliteit wordt niet langer door gemeenten, maar door een (private) kwaliteitsborger gecontroleerd. De hoofdaannemer is er primair verantwoordelijk voor dat de kwaliteit wordt geleverd zoals is vastgelegd in ontwerpen, het Bouwbesluit en eventuele adviesrapporten. Hoe beter hij vooraf en tijdens de bouw de kwaliteit van het geleverde werk inzichtelijk maakt, hoe beter en sneller de kwaliteitsborger tot zijn oordeel komt.

Leveranciers moeten kwaliteit vooraf kunnen aantonen en onderbouwen

Onderaannemers en leveranciers zijn belangrijke schakels in de te leveren kwaliteit. Zij kunnen de hoofdaannemer en de architect ondersteunen door vooraf en tijdens de bouw aan te tonen dat geleverde producten en uitgevoerd werk voldoen aan de vooraf gestelde eisen. Ook zullen zij vaker als adviseur optreden en hun inhoudelijke kennis inzetten om te zorgen dat het eindresultaat voldoet aan alle kwaliteitseisen. Desgewenst kunnen ze garanties verstrekken, die voor de hoofdaannemer relevant en waardevol zijn.

Morgo Folietechniek juicht ontwikkelingen toe

Wat betreft Morgo Folietechniek is dit een prima ontwikkeling. Met de Wet Private Kwaliteitsborging opkomst wordt gegarandeerde kwaliteit voor opdrachtgevers en aannemers alleen maar belangrijker.

De nieuwe Wet Private Kwaliteitsborging geeft Morgo Folietechniek nieuwe kansen en uitdagingen. Naast leverancier van bouwfolies en andere producten zullen we meer en meer als adviseur en sparringpartner betrokken zijn bij complexe bouwprojecten.

Van leverancier naar sparringpartner en adviseur

Met de kennis en ervaring die we in huis hebben en de productlijnen die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, zijn we perfect in staat om opdrachtgevers, architecten en aannemers al in een vroeg stadium van een bouwproject te adviseren en te ondersteunen bij het realiseren van de beoogde bouwkwaliteit.

Een andere manier van samenwerken aan kwaliteit

Het vraagt in de praktijk een andere manier van samenwerken tussen opdrachtgevers, aannemers en leveranciers. Dat is natuurlijk even wennen, maar we juichen het toe en zijn er klaar voor. De Wet Private Kwaliteitsborging is een mooie stap richting een gezamenlijk doel: namelijk met alle partijen samen een nog betere bouwkwaliteit leveren en zorgen voor tevreden opdrachtgevers en consumenten!