Isolatiewaarde

Morgo Folietechniek heeft diverse isolatieproducten in haar assortiment. Onze isolatieproducten zijn sterk in ontwikkeling. Vanuit met name de consument wordt de wens om steeds eenvoudiger en beter te kunnen isoleren sterker, zowel bij nieuwbouw als bij verbouw en renovatie van gebouwen.

Maar hoe zit het met de isolatiewaarden van producten? Welke isolatiewaarden worden waar gehanteerd en hoe bereken je isolatiewaarden? In dit artikel zetten we het een en ander op een rij.

Isolatiewaarde steeds belangrijker

De isolatiewaarde van producten, constructies en gehele gebouwen worden steeds belangrijker. Vanuit de toenemende wens om biobased, energiezuinig of energieneutraal te bouwen, is de vraag naar duurzame isolatieproducten met een hogere isolatiewaarde sterk toegenomen.

Welke isolatiewaarden worden gebruikt?

  • De isolatiewaarde van materialen en gehele constructies wordt op verschillend manieren uitgedrukt:
  • R-waarde geeft de isolatiewaarde, ofwel het isolatievermogen van materialen weer. (glas, steen, etc.);
  • RC-waarde is de totale isolatiewaarde van een constructie die is opgebouwd uit verschillende materialen en isolatieproducten (spouwmuur, geïsoleerde vloeren, dakopbouw, gevelconstructie);
  • U-waarde geeft aan hoeveel warmte een materiaal doorlaat per seconde;
  • K-waarde is de (globale) totale isolatiewaarde van een gebouw;
  • L-waarde drukt het isolerende karakter van materialen uit, ofwel hoeveel warmte een bepaald product geleid.

 

De R-waarde

De R-waarde, ook wel Rd-waarde genoemd, geeft de warmteweerstand van materialen aan per m2. Denk aan glas, enkelvoudige folies, muren, hout, etc. Ieder materiaal heeft zijn eigen warmtedoorlatende eigenschappen, ofwel zijn eigen warmtegeleidingscoëfficiënt. Hoe hoger de warmtegeleidingscoëfficiënt, hoe beter het materiaal warmte geleid, dus hoe lager de isolatiewaarde.

R- waarde bepalend voor subsidies

De dikte van het materiaal is sterk bepalend voor de uiteindelijke warmteweerstand (R-waarde). Hoe hoger de R-waarde, hoe beter het materiaal isoleert. De R-waarde wordt gebruikt als maatstaf voor het berekenen van premies en subsidies op isolerende maatregelen

De Rc-waarde

De Rc-waarde geeft de totale isolatiewaarde weer van een product, constructie of constructiedeel. Zo kun je de Rc-waarde van meerlaagse isolatieproducten, muren, het dak of de vloer in z’n geheel berekenen en uitdrukken.

De Rc waarde is het totaal van de isolatiewaarden van de verschillende materialen waaruit de constructie is opgebouwd. Ofwel de totale warmteweerstand van de constructiematerialen en de gebruikte isolatiematerialen samen bepaalt de Rc-waarde van een vloer, wand, dak, muur of gebouw als geheel.

Hoe hoger de RC-waarde, hoe beter de thermische isolatie van een gebouw. Voor nieuwbouw ligt de Rc-waarde tussen de 4-6 W/m2. Bij passief bouwen ligt de Rc-waarde een stuk hoger, tussen de 6-10 w/m2. De eisen die gesteld worden aan de Rc-waarde van nieuwbouw worden in de toekomst alleen maar hoger. Er zijn verschillende manieren om de Rc-waarde te berekenen.

De U-waarde

De U-waarde staat voor de hoeveelheid warmte die er per seconde verdwijnt door een dak, muur, vloer of ander specifiek constructiedeel. De U-waarde wordt niet alleen bepaald door het type isolatie- of constructiemateriaal, maar vooral ook door de dikte van het materiaal. Hoe dikker de laag materiaal, hoe minder warmte er ontsnapt. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de thermische isolatiewaarde.

De K-waarde

De K-waarde geeft de (geraamde) isolatiewaarde van een gebouw of gebouwencomplex aan op basis van gebruikte constructie- en isolatiematerialen in de schil van het gebouw. Hoe lager de K-waarde, hoe minder warmte- en energie een gebouw verliest via de gebouwschil.

De K-waarde komt tot stand door de U-waarden van verschillende constructieonderdelen bij elkaar op te tellen en rekening te houden met het ontwerp van een gebouw. Open bebouwing en vrijstaande gebouwen hebben vanzelfsprekend meer warmte- en energieverlies dan appartementen in een appartementencomplex.

Hoe lager de K-waarde, hoe minder warmteverlies. Ook hiervoor geldt dat de eisen steeds strenger worden. De norm voor nieuwbouw ligt op max K40. Bij passief bouwen ligt de K-waarde lager, tussen de 10 en 20.

De L-waarde

De L-waarde (Lamda-waarde) van producten en materialen geeft aan wat het isolerende karakter van een product of materiaal is. Het drukt uit hoeveel warmte een materiaal of product geleidt (warmtegeleidingscoëfficiënt).

Hoe beter een product warmte geleidt, hoe minder het isoleert. Hoe lager de Lamda-waarde, hoe minder warmte en energieverlies.

De L-waarde van producten en materialen wordt uitgedrukt in W/m2K en wordt sterk beïnvloed door vocht. Vochtige materialen zijn betere warmtegeleiders dan droge materialen en hebben daardoor een hogere L-waarde.

Minimaal vereiste isolatiewaarden

De eisen die gesteld worden aan de thermische isolatiewaarde van een woning of gebouw worden steeds hoger. Zo is in het Bouwbesluit voor nieuwbouwwoningen nu al een minimale isolatiewaarde van K45 vastgesteld.

Samengevat

Om de thermische isolatiewaarde te berekenen en weer te geven worden in de bouw verschillende waarden gebruikt. Op de R-waarde na geldt voor alle gebruikte waarden: hoe lager de waarde, hoe beter de thermische isolatiewaarde van het materiaal, het product, het constructiedeel (muur, vloer of dak) of het gehele gebouw.

De wens om de isolatiewaarden van gebouwen te verhogen neemt vanuit gebruikers en overheden steeds verder toe. Dat is logisch aangezien betere isolatie zorgt voor:

  • Meer comfort
  • Minder energieverbruik, dus lagere energiekosten
  • Minder gebruik van fossiele brandstoffen waardoor het milieu minder wordt belast.